ZDALNE NAUCZANIE

Zdalne nauczanie w pełnym tego słowa znaczeniu zaczynamy od środy. Wszelkie informacje zostaną przekazane Rodzicom i Uczniom poprzez wiadomość sms oraz strony
https://sites.google.com/view/spmotwica/
oraz motwica.pl.
Na razie zachęcamy do wykonania ćwiczeń zamieszczonych na https://sites.google.com/view/spmotwica/.

 

Zdalne nauczanie – zasady dla Uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • e-mail
 • dyski wirtualne
 • Classroom
 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • kontakt telefoniczny, sms
 • Classdojo
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
 • portale edukacyjne
 • inne zasoby Internetu
 1. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych poprzez stronę lub wychowawcę.
 2. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, do godz. 8:15 każdego dnia. (np. w poniedziałek do 8:15 nauczyciele udostępniają wszystkie materiały do lekcji, które powinny odbyć się tego dnia itd.)
 3. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu.
 4. Uczeń ma możliwość pracy on-line z nauczycielem po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu
 5. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania.
 6. Wykonywanie zadań zwanych pracą domową jest obowiązkowe.
 7. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń pozostaje w kontakcie z dyrektorem, wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych na stronie internetowej szkoły.

 

Zdalne nauczanie – zasady dla Nauczyciela

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • e-mail
 • dyski wirtualne
 • Classroom
 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • kontakt telefoniczny, sms
 • Classdojo
 • portale edukacyjne
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
 • inne zasoby Internetu
 1. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji;
 2. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.
 3. Nauczyciel udostępnia lekcje na dany dzień do godz. 8:15. Materiał jest dostępny dla ucznia przez cały czas trwania zdalnego nauczania, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów.
 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.
 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy.
 8. Nauczyciele przekazując materiały dostosowują je do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Nauczyciel określa termin oraz formę przekazu pracy do sprawdzenia.
 10. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.